De VVD Terneuzen en het Voortgezet Onderwijs in Zeeuws Vlaanderen

November 2017 heeft een Taskforce het rapport “Gewoon goed onderwijs” opgeleverd. Dit rapport heeft een scenario uitgewerkt om het met een koude sanering bedreigde Zeeuwsvlaamse voortgezet onderwijs in stand te kunnen houden. Dit type onderwijs kampt in Zeeuws Vlaanderen met afnemende leerlingaantallen als gevolg van gedaalde geboortecijfers in combinatie met substantiële en groeiende weglek van leerlingen naar Vlaanderen en naar de andere zijde van de Westerschelde.

Pappen en nathouden

De beschreven oplossingen in het rapport liggen in de sfeer van bestuurlijke concentratie, efficiencymaatregelen  en aanvullende financiële bijdragen ter bekostiging van het handhaven van geografische spreiding van het onderwijsaanbod. De financiële bijdragen komen van de Zeeuwsvlaamse gemeenten, provincie en het Ministerie van BZK. Het Ministerie van OCW committeert zich aan de frictiekosten (afvloeiingsregelingen e.d.) die samenhangen met de uitvoering van het plan.

Alle gemeenten in Zeeuws Vlaanderen zijn akkoord gegaan met het plan, inclusief onze VVD-fracties. Ook wij zijn akkoord gegaan, omdat het ging om deze oplossing - of geen oplossing. Maar wat de VVD Terneuzen en Hulst betreft is het toch uiteindelijk niet meer dan het in stand houden van de bestaande, afkalvende situatie met een andere bekostiging.

Ongelukkig

Wij zijn echter zeer ongelukkig met het plan omdat de VVD, als onderwijspartij, zoveel betere oplossingen zou kunnen genereren, die meer in het algemeen belang èn dat van Zeeuws Vlaanderen zijn:

Er wordt in het plan expliciet gemikt op een onderwijskwaliteitsniveau van een middelgrote Nederlandse stad. Deze ambitie zal de weglek naar Vlaanderen, maar ook die naar het meer orthodox-christelijke onderwijs aan de andere zijde van de Westerschelde zeker niet afremmen, noch zal het bijdragen aan ons vestigingsklimaat.  

Het in stand houden van geografische spreiding, daar waar ouders in toenemende mate bereid zijn om hun kinderen over grotere afstanden te verplaatsen voor het gewenste onderwijs, is hier zeker geen toekomstbestendig concept.

Implementatie van het plan betekent bovendien het verdwijnen van openbaar voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen en dat er uitsluitend nog onderwijs op algemeen bijzondere (PC/RK) grondslag voor handen is.

 Het komt verder nergens in Nederland voor dat het leerplichtig onderwijs uit lokale middelen betaald wordt. Dit wordt nu afgedwongen, terwijl anderzijds de ouders van ca. 1200 in België schoolgaande Zeeuwsvlaamse kinderen de Staat een jaarlijkse besparing van €8,4 miljoen onderwijsgeld opleveren. Dit geld blijft nu onaangeroerd in de Staatskas en het lijkt ons daarom in deze situatie niet verstandig dat OCW zich beperkt tot de gebruikelijke bijdrage aan de frictiekosten van het plan en een extra stapje zet.    

Businesscase Voortgezet Onderwijs

Wat heeft de VVD Terneuzen voor ogen:

Juist nu de overigens al jaren uitstekend draaiende economie van Zeeuws Vlaanderen een beslissende sprong vooruit  lijkt te maken, denken wij dat er behoefte is aan een instituut voor voortgezet onderwijs van topklasse  in Zeeuws Vlaanderen. Voor veel jonge ouders die hier nu aan de slag kunnen, is dat zeker een extra stimulans om zich in dit gebied te vestigen. Op dit moment zien we dat van de 10 inkomende nieuwe banen, er helaas maar één leidt tot vestiging in ons gebied. De middelmaat van de middelgrote Nederlandse stad als vestigingsfactor verliest het in een competitieve omgeving als de onze.

Wij vragen daarom de Minister van OCW, in samenspraak met zijn collega van Financiën als beheerder van de door  belasting betalende Zeeuwsvlaamse ouders beschikbaar gestelde middelen, om rekening te houden met onze bijzondere omstandigheden. Wij denken dan aan een innovatieve onderwijs businesscase, gericht op een onderscheidende bijdrage aan het vestigingsklimaat in onze streek.